Aktualności KS Tarcza - KS Tarcza LOK

Darmowy licznik odwiedzin
Idź do spisu treści

Menu główne:

 

REGULAMIN KLUBU STRZELECKIEGO „TARCZA” LIGI OBRONY KRAJU
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 
 
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter działania
§ 1

Klub nosi nazwę Klub Strzelecki „Tarcza” Ligi Obrony Kraju w Starogardzie Gdańskim w skrócie: KS „TARCZA” LOK Starogard Gdański, zwanym dalej „Klubem Tarcza”.

§ 2

Terenem działalności Klubu Tarcza jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Biuro Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Starogardzie Gdańskim.

§ 3

- Klub Tarcza nie posiada osobowości prawnej, bezpośrednio podlega pod Zarząd Powiatowy, dalej Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. Działa na podstawie Statutu Ligi Obrony Kraju i niniejszego Regulaminu.
- Klub Tarcza może tworzyć jednostki regulaminowe – sekcje, działające w jego ramach.

§ 4

Klub Tarcza opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji celów statutowych i regulaminowych, może występować do LOK o zatrudnienie pracowników.

§ 5

Klub Tarcza może posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

- Klub Tarcza może posiadać własne odznaki pamiątkowe i honoryfikacyjne.
- Odznaki pamiątkowe i honoryfikacyjne przyznawane są przez Prezesa Klubu na wniosek Kapituły Odznaczeń Klubowych.
- Regulamin Kapituły Odznaczeń klubowych zatwierdza Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków jako załącznik nr 3 do Regulaminu Klubu Strzeleckiego Tarcza LOK w Starogardzie Gdańskim.

ROZDZIAŁ II
Cele i metody działania Klubu Tarcza

§ 7

Celem Klubu Tarcza jest działalność sportowa, rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii, polegająca na wszelkich formach aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni.

§ 8

- KS „Tarcza” LOK realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) współdziałanie z władzami LOK, władzami sportowymi, administracją państwową i samorządową w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania strzelectwa sportowego i rekreacji sportowej;
2)  prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie,
3)  stwarzanie członkom Klubu odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie im:
a)   bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
b)   opieki trenerskiej,
c)   właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,
4) prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków Klubu i innych osób,
5) organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich,
6) szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków Klubu oraz innych osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i używaniem broni,
7) organizowanie spotkań, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy czynnymi zawodnikami uprawiającymi sport strzelecki oraz kolekcjonerami broni,
8)  współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania,
- podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych,
10) organizowanie imprez integracyjnych dla członków Klubu oraz członków innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni.

§ 9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych – Klub Tarcza może prowadzić działalność szkoleniową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

- Członkostwo w Klubie Tarcza jest dobrowolne. Nabywa się je na podstawie pisemnej deklaracji z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu (zał. nr 1).
- Do podjęcia pozytywnej decyzji przez Zarząd wymagana jest rekomendacja członka klubu oraz dokonanie opłaty wpisowej.

§ 11

Członkowie Klubu Tarcza dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków honorowych,
- członków wspierających.

§ 12

- Członkami zwyczajnymi Klubu Tarcza mogą być osoby fizyczne.
- Członkami Klubu Tarcza mogą być osoby nieletnie i pełnoletnie nie pozbawione praw publicznych.
- Nieletni oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do klubu za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 13

- Członkiem honorowym Klubu Tarcza może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zasłużona dla klubu.
2. Godność „Członka Honorowego Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK” nadaje Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza na wniosek Zarządu Klubu Tarcza.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia Statutu LOK i niniejszego regulaminu oraz udzielająca pomocy finansowej lub rzeczowej albo innych korzyści służących realizacji celów statutowych LOK i Klubu Tarcza.

§ 15

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
- wybierać i być wybierani do władz Klubu Tarcza;
- uczestniczyć w walnych zebraniach członków Klubu Tarcza
- uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu Tarcza wtedy, gdy podejmowane są uchwały dotyczące oceny ich postępowania lub działalności;
- zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu Tarcza i stowarzyszenia LOK oraz odwoływać się od uchwał i decyzji władz Klubu Tarcza do władz wyższego szczebla;
- korzystać z organizacyjnych odznak oraz reprezentować LOK na zawodach strzeleckich i innych imprezach sportowych;
- korzystać ze sprzętu i urządzeń LOK na zasadach określonych przez Zarząd Główny, Zarząd Wojewódzki LOK oraz Zarząd Klubu Tarcza.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z uprawnień wymienionych w § 14 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

Członkowie Klubu Tarcza mają obowiązek:
- Członkowie zwyczajni:
- godnie reprezentować LOK i Klub Tarcza, brać czynny udział w działalności klubu,
- przestrzegać postanowień statutu LOK, regulaminu Klubu Tarcza i uchwał władz statutowych,
- opłacać w terminach przewidzianych w statucie, składkę członkowską i inne świadczenia obowiązujące w Klubie Tarcza,
- propagować cele i zadania Klubu Tarcza,
- brać czynny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub Tarcza.
- Członkowie wspierający:
- przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz LOK;
- wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz klubu.

§ 18

Członkowie Klubu Tarcza mogą być wyróżniani na zasadach określonych w odrębnych przepisach uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego LOK, a nadawanych przez władze LOK poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 19

Nieprzestrzeganie postanowień statutu LOK i regulaminu Klubu Tarcza oraz uchwał i zarządzeń władz LOK, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę LOK, stanowi przewinienie członkowskie, za które mogą być zastosowane kary organizacyjne określone w § 31 Statutu.
§ 20

Członkostwo w Klubie Tarcza ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji,
- skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres powyżej 6 miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń (pkt 32 Statutu LOK),
- pozbawienie członkostwa przez Zarząd Klubu, w przypadku naruszenia regulaminu i zasad statutowych oraz działania na szkodę LOK, pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
- śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§ 21

Władzami Klubu Tarcza są:
- Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza;
- Zarząd Klubu Tarcza;
- Komisja Rewizyjna Klubu Tarcza.

§ 22

- Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza odbywa się raz na 5 lat.
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza może być zwołane w razie potrzeby, na podstawie Uchwały Zarządu Klubu Tarcza, Zarządu wyższego szczebla, na wniosek co najmniej połowy członków Klubu Tarcza lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu Tarcza.
- Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy liczby członków + 1 – w pierwszym terminie, natomiast w z góry określonym drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
- Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu Tarcza zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza:
- ocenia działalność oraz pracę Zarządu,
- udziela absolutorium lub odmawia udzielenia absolutorium władzom Klubu,
- dokonuje wyboru władz Klubu,
- uchwala program działania na okres kadencji władz Klubu,
- nadaje tytuł honorowy członkom Klubu,
- dokonuje wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy Delegatów LOK.

§ 24

- Zarząd Klubu Tarcza składa się z dziewięciu (9) członków wybieranych na okres 5
lat w głosowaniu tajnym, przy czym prezes klubu jest wybierany w głosowaniu bezpośrednim.
- Zarząd Klubu Tarcza wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona: dwóch wiceprezesów (jeżeli istnieje funkcja kierownika klubu to zostaje on wiceprezesem, jeśli nie został wybrany prezesem w głosowaniu bezpośrednim), sekretarza, skarbnika.
- Zarząd Klubu Tarcza zbiera się w zależności od potrzeb, nie mniej jednak niż raz na kwartał.
- Uchwały Zarządu Klubu Tarcza zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.
- Pracami Zarządu Klubu Tarcza kieruje prezes, a w czasie jego nieobecności wiceprezes lub upoważniony uchwałą członek Zarządu.
- Nie uczestniczenie bez usprawiedliwienia w trzech kolejnych zebraniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, oznacza rezygnację z pracy we władzach Klubu.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu Klubu Tarcza należy:
- realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu Tarcza,
- popularyzowanie celów i zadań Klubu Tarcza wśród społeczeństwa,
- planowanie przedsięwzięć wynikających z programu działania,
- opracowywanie rocznych planów finansowych oraz zapewnienie możliwości ich realizacji,
- prowadzenie szkolenia dla członków Klubu Tarcza oraz zleconych zadań szkoleniowych,
- przydzielanie indywidualnych zadań członkom Klubu Tarcza, wynikających z programu działania,
- gospodarowanie wydzielonym majątkiem i funduszami Klubu Tarcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami w granicach określonych planem finansowym,
- wykonywanie zadań zleconych przez władze samorządowe, stowarzyszone związki sportowe oraz nadrzędne władze LOK,
- podejmowanie uchwał w sprawach:
- przyjmowania nowych członków - nowo przyjmowani członkowie wymagają rekomendacji członków Klubu Tarcza,
- wyróżniania i karania członków zgodnie z statutem LOK,
- zwoływania Walnego Zebrania Członków Klubu Tarcza,
- ustalania wysokości wpisowego i rocznej składki,
- zwolnienia (w uzasadnionych przypadkach), z opłaty składki w zamian za odpracowanie tej kwoty w niezbędnych pracach na rzecz Klubu Tarcza,
- innych, zgodnych z statutem i niniejszym regulaminem, a nie zastrzeżonych dla władz wyższego szczebla.

§ 26

- Komisja Rewizyjna Klubu Tarcza wybierana jest na okres 5 lat, składa się z trzech (3) osób. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego jej członek może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie całokształtu działalności Klubu Tarcza co najmniej raz w roku stosownie do swoich uprawnień,
- ocena finansowych projektów planów rocznych oraz weryfikacja rocznych sprawozdań,
- zwołanie walnego zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Klubu Tarcza, w terminie i trybie ustalonym w statucie LOK,
- kontrola opłacania składek członkowskich oraz zasadność zwolnień i gospodarowania funduszami pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, dotacji oraz dofinansowania zadań zleconych,
- uchwalenie własnego regulaminu i planu działania,
- składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu Tarcza sprawozdania z własnej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu zarządowi.

ROZDZIAŁ V
Sekcje strzeleckie Klubu Tarcza

§ 28

W Klubie Tarcza mogą działać sekcje strzeleckie, które powołuje Zarząd w zależności od zainteresowania członków Klubu i planowanych zadań, wynikających z realizacji celów LOK.

§ 29

- Sekcje strzeleckie powołuje Zarząd Klubu Tarcza organizując zebrania założycielskie sekcji zgodnie z statutem LOK i niniejszym regulaminem.
- Sekcje zrzeszają członków LOK zainteresowanych uprawianiem sportu strzeleckiego według dziedziny lub grupy wiekowej.
- Sekcje strzeleckie prowadzą zajęcia (treningi, zawody), wg ustalonego harmonogramu na strzelnicy sportowej LOK oraz strzelnicach sportowych, z którymi zawarto stosowne umowy o ich użyczeniu bądź wydzierżawieniu lub umowy o wzajemnej współpracy. Strzelania odbywają się z broni pneumatycznej i kulowej.
- O rozwiązaniu sekcji lub powołaniu nowej sekcji, decyduje Zarząd Klubu Tarcza.

§ 30

Władzami Sekcji strzeleckiej są:
- Walne Zebranie Członków Sekcji
- Zarząd Sekcji

§ 31

Walne Zebranie Członków Sekcji:
- wybiera Zarząd Sekcji,
- ustala plany działalności Sekcji,
- uchwala wnioski i postulaty pod adresem Zarządu lub Kierownika Klubu Tarcza oraz przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Klubu Tarcza,
- Walne Zebranie Członków Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji według potrzeb, nie mniej jednak niż raz na rok.

§ 32

- Zarząd Sekcji składa się z Kierownika Sekcji oraz 2 członków.
- Zarząd Sekcji wybierany jest na okres 5 lat przez Walne Zebranie Członków Sekcji w głosowaniu tajnym, o ile zebranie sekcji nie postanowi inaczej.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Klubu Tarcza

§ 33

- Majątek Klubu Tarcza to majątek Stowarzyszenia – Liga Obrony Kraju, stanowią go nieruchomości, ruchomości i fundusze.
- Majątek nieruchomy LOK jest niepodzielny.
- Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków Klubu Tarcza, nie pochodzący z dotacji przyznanych przez władze LOK, jest użytkowany tylko przez Klub. Przekazanie tego majątku innym jednostkom LOK może się odbyć na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu Tarcza. W przypadku rozwiązania (likwidacji) Klubu Tarcza, majątek ten pozostaje własnością LOK.
- Składniki majątku trwałego, powierzone przez inne osoby lub podmioty Klubowi Tarcza pozostają własnością tych osób lub podmiotów.
- Majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością Klubu Tarcza może być wykorzystany wyłącznie do działalności LOK.
- Klub Tarcza korzysta z majątku LOK zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zarządów władz statutowych.

§ 34.

- Dochody Klubu Tarcza stanowią:
- wpłaty ze składek członkowskich i wspierających,
- środki finansowe na publiczne zadania zlecone,
- darowizny,
- wpływy ze startowego,
- wpływy z działalności szkoleniowej, statutowo uzasadnionej do realizacji celów realizowanych przez Klub Tarcza.
- O przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Klubu Tarcza decyduje Zarząd, zgodnie z przepisami obowiązującymi w LOK, a przede wszystkim na:
- amunicję i tarcze do celów szkoleniowych,
- utrzymanie działalności klubu (niezbędne opłaty zapewniające funkcjonowanie klubu),
- konserwację urządzeń, broni i sprzętu strzeleckiego,
- koszty organizacji zawodów i szkolenia członków Klubu Tarcza.

§ 35

- Do reprezentowania Klubu Tarcza w sprawach finansowych upoważnieni są: jednoosobowo prezes lub dwuosobowo wiceprezes i skarbnik lub sekretarz Zarządu.
- Zarząd może upoważnić dodatkowo Członka Zarządu do składania podpisów w imieniu Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana regulaminu i rozwiązanie Klubu Tarcza

§ 36

Zmiany Regulaminu Klubu Tarcza może dokonać Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza w drodze uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków Klubu Tarcza.

§ 37

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez:
- Walne Zebranie Członków Klubu Tarcza kwalifikowaną większością 2/3 głosów,
- Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju,
- Pomorski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 38

Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne Klubu Tarcza, o ile nie należą do innych władz, ustala Zarząd Klubu Tarcza.

§ 39

Znak Klubu Tarcza stanowi


 
 
 
 
 
 

wg załączonego wzoru zał. 2).

§ 40

Załącznik nr 3
„Regulamin działania Kapituły Odznaczeń Klubowych

§ 1
1. W skład Kapituły wchodzą członkowie honorowi Klubu oraz członkowie Klubu odznaczeni odznakami honoryfikacyjnymi.
2. Kapituła wybiera spośród członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3. Kapituła samodzielnie ustala tryb swojej pracy.

§ 2
1. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa plus jedna osoba jej składu w pierwszym terminie, natomiast w z góry określonym drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
2. Decyzje Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. W głosowaniu Przewodniczący ma takie same prawa jak członkowie Kapituły.
4. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół zawierający przede wszystkim:
1) datę i miejsce sporządzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, informacje o zgłoszonych wnioskach i zgłoszonych kandydatach,
2) wyniki wyboru wraz z uzasadnieniem,
3) potwierdzenie obecności członków Kapituły,
4) podpis Przewodniczącego Kapituły i protokolanta.

§ 3
Kapituła konsultuje wyniki wyborów z Zarządem Klubu.

§ 4
Prezes Klubu Strzeleckiego Tarcza LOK zapewni obsługę administracyjną podczas prac Kapituły.

§ 5
Regulamin Kapituły wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków poprawki do Regulaminu Klubu Strzeleckiego Tarcza LOK.”

Regulamin uchwalono na Walnym Zebraniu Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK w Starogardzie Gdańskim w dniu 30 stycznia 2016r.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego