Aktualności KS Tarcza - KS Tarcza LOK

Darmowy licznik odwiedzin
Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Obowiązek informacyjny RODO >
(Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych)

 
 

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia Klub Strzelecki „TARCZA” LOK przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych, danych osobowych dzieci i rodziców jest Klub Strzelecki Tarcza LOK w Starogardzie Gdańskim ul. Zielona 18.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. b. RODO, dane osobowe członków Klubu Strzeleckiego uzyskane w związku z uczęszczaniem do naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacji zadań statutowych LOK – wymienionych w deklaracji,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust.1 lit. f RODO ),
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych LOK (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym w deklaracji, jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.


KATEGORIE DANYCH KTÓRE PRZETWARZAMY

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
Nazwisko, imiona, imię ojca, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i do korespondencji, telefon, adres mailowy, nazwa i adres szkoły, telefon rodzica


JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Na podstawie art.13.2.a RODO dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej przez okres, w którym statut LOK nakazuje nam przechowywać dokumentację,
 • do momentu wycofania zgody ich przetwarzania,
 • jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu,

 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze,
 • innym administratorom, np. ubezpieczycielom.


JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W naszej placówce administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki Tarcza LOK. Kontakt osobisty w siedzibie Klubu, lub telefoniczny pod numerem +48 508 071 319.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego